Aristos

Obverse | Ortograpiya na Pangasinan

S. Villafania

Nen Santiago Villafania

 

MAINGOTNGOT so manggawa na ortograpiya na anggan anton salita laut la ed dili tin salitan Pangasinan. Nen imbeneg ya Oktobri 17, 2014 imparungtal lamet ed panamegley na Komisyon sa Wikang Filipino so pinasimbalon ortograpiya tayo. Kunsomision balet na kaparak a sumusulat tan saray linggwista so isusubo ran panuntunan.

Silalalon maingongot ima’y simbolo na schwa ya litran Ee ed Pangasinan ta say labay da’ra’y angiparungtal et wala’y umlaut ono diaeresis tonia. Kanian no isulat tayo so nepeg ya Ee labat et magmaliw lan Ëë. Nitan wala’y mukat to. Nainumay ya isulat balet no papawayen iya ed kompyuter et usaren ima’y Alt 0203 para ed Ë tan Alt 0235 para ed ë.

Anggapo’y mauges ed istandardisasion (etepel yo ak pa ta wala met so dilik ya ortograpiya), balet agla nakaukulan ya pairapen tayo ni so dili tayo tan say balon kailalakan. No siak labat, agko usaren so ipaparungtal tan isusugiri na KWF ta say panmaliwan to naani no onsabisabi so panaon et dayalikto labat la na Filipino ono Tagalog so Pangasinan.

Anto so kuan yo ed saya ey, Melchor Orpilla, Mel Jovellanos, Sergio Bumadilla tan Leonarda Carrera?

*          *          *          *

Dia’d Osakikamijima

Apalaran ak ya angulup tan angantabay ed taluran istudianti na pambabangatan kon iskuilaan para ed faculty/student exchange program na National Institute of Technology, Hiroshima College nen Septiembri 28 angga ed Oktobri 11, 2014. Nakar ko isla na Osakikamijima a nanwaywayaan na labinduan agew.

Malinis so lugar da tan maung so disiplina da’ra’y totoon Japon. Nanengneng iya ed kiwas tan panangawes da tan mabitabitar so panangaro tan pililikna ra ed kaliberliber. Aasikasoen da so kakiewan da diman tan agda amta amo so mamatey na kiew. Masimpit so maalindaway dan daladalan. Likud ed pambangat na salitan English, naimatonan ko so makabalo ran panagbangat na robotics. Bangta anggano say getma da la natan et modirnon tiknolohiya, agda ibebeneg so abangonan dan kultura.

Ag ak manduaruwan ompawil ed bansan Japan no bilang naitdan na malaem ya panaon. Andi, agko intilak so pusok diman.

*          *          *          *

Abayag ko lan pilalek ya nauso so anlongan odino poetry reading ed Pangasinan. Amiduak ya impila so luyag tayo ed World Poetry nen 2003 tan 2004 bangta agla akatloan. Akaduaran Pangasinan poetry readings kami la ed Manila dia ed impangolo nen Dr. Marot Nelmida-Flores balet mabetbet bukbokor ko so makakaunla ed poetry reading na CPP tan Philippines PEN tan arum ni’ra.

Kapigan labat, abitla nen Atty. Farah Decano so plano ton poetry reading ed Dagupan City tan kinaduaan to met nen Comm. Virginia Jasmin Pasalo.

Galila sirin! Anlongan la!

Back to Homepage

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments