Aristos

Kiew na bilay tan kakabatan

S. Villafania

Nen Santiago Villafania

 

MAKAPAERMEN ya lapu labat ed piugagep dan napaawang so dalan ono karsada et nakaulan nin natiguay ira’y kiew a ngali la mansanlasus a taon ed tatken. Pilatek to ni na lasin Mark Cojuangco ya kargo to kono ta sikato si kinmerew na pirmiso pian naekal iraman a kiew. Inkuan to niyan bastian ya anggapo nepeg iraman a kiew ed tinubuan dan pasen.

Say nibagak ed sayan ambugan a Cojuangco: sankaayepayepan a kaayepan so ginawa to!

Anggapo’y kakanaan na maalindaway a dalan no anggapo la iraman a tonton da’ra’y kiew ya amayong ed ampasiseng dan alagey.

*          *          *          *

Dia ed abangonan tin mitolohiya, rilihiyon, tan filosopiya, wala ira’y intalagan kiew a sangado ed nanduruman kultura. Sakey la’y kiew na bilay tan kakabatan (Tree of Life and Tree of Knowledge) no iner nagmaliw a motif na pananisian mangipapanengneng no panon kasuldungan o nansusuldungan so bilay ed sayan planita tan mansisirbi met iyan mitapora na inlesa’y sinaunan kailalakan ed ibolusionarion pililikna.

Dia’d arum a kultura, sagrado so kiew ya acacia a singa abitla ed mitolohiya na Ihipto. Banyan a kiew dia ed saray Hindu, Yggdrasil ed saray Norse, tan say kiew na imortalidad ed Islam ya abitla bilang kiew met na bilay ed Quran.

Likud ed kiew na bilay tan kakabatan ya abitla ed biblia na Hebrew tan Kristiano, wala met so kiew na pasko!

*          *          *          *

tagleey na sakey a kiew

kiew kami labat

nayarin imasaker

da’ra’y totoon

anggapo’y pililikna

anggapo’y panangaro

 

magnayon lawas

ira’y maalindaway

ya karsada yo

bangkomun ag onsabi’y

desiang ono salinap

a mangokum ed luyag

tan kailalakan yo

 

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments