Aristos

Murtami: Balon Libro

S. Villafania

Nen Santiago Villafania

 

ASUMPAL ko la’y manuskrito na balon librok ed English a wala’y titulon Murtami: Collected Poems. Say masimoon kon pisasalamat ed kinen Albert B. Casuga ed kritikal a pangiparungtal. Ontan met ed si Ute Margaret Saine (US) ed inter ton pasingayew tan si Károly Sándor Pallai (Eötvös Loránd University, Budapest) ed inter ton salitan panamput odino afterword.

Natan say onsublay ya gawaen et say pananap na mangigalut tan mangipalapag. Publish or perish so inkuan lanti ed daan a pangoliran.

*          *          *          *

Nipalapag la’y multilinggual ya antolohiyan Poems for the Hazara: A Multilingual Poetry Anthology and Collaborative Poem na 125 ya umaanlong a nanlapu ed 68 a bansa. Sinaluysoy to iya nen Kamran Mir Hazar. Nasaliw la natan ed Amazon.com.

Apatiran umaanlong a sulming ed Filipinas so kaiba ed sayan libro: Gémino H. Abad, Merlie M. Alunan, Ernesto P. Santiago, tan saya’y magter a lingkor yo.

Sakbay tonia, akaiba so pigaran anlong ko ed multilinggual ya antolohiyan Memorias: del Festival Mundial de la Palabra (Mexico, 2013).

*          *          *          *

Likud ed Pangasinan haiku, ditso (erotic poem), labay kon iparungtal ed saray sumusulat ed dilin salita tayo so istilo, porma ono sakey a genre ya marakep yarum ed kuritan ono litiraturan Pangasinan. Saya so diglat ono flash fiction. Nia ay so alimbawa to:

 “Amisteng a lanang si Mataraki no mibabaili. Bangta singa katdo-katdon mansiwagkal so sali to tan singa manggiwgiwgiw a manasalsal so lima to no onsasayaw ed pegley na bailian. Apatnaan to so inkarawal tan pilatek to kanian ininan da’y gripo ed diking. Akasangin tinmunda tan silalalon sinmungayab so eleng to insan abaktar a manmulmulagat a ngalngali ompatduk ira’y mata to. Aluakan na dala’y akarukulan ton dalin. Managaag so bulan ed labin aman.”

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments