Aristos

Mikanika na Tinapay

S. Villafania

Nen Santiago Villafania

 

NAIMBITAAN ak na sakey a kaaron Italianon umaanlong a si Michele Caccamo a mangipalapag na baylinggual a libro ed salitan Italian tan Pangasinan ed sayan taon. Say titulo tonia et Say Mikanika na Tinapay | ed maanlong a krimin na biskeg pan-ikonomiya ono dia’d Italian La Meccanika del pane | un’opera poetica contro la criminalita de potere economico.

Nensaman aboten na pigaran taon anganko so mangigalut na libro tan mairap so mikabat ed saray umaanlong ed biek-taew. Natan, lapu lanti ed saraya’y nanduruman social media websites tan literary forums online, dakel so nakabat ta mainumay la so mikaaro ed kaparak iran umaanlong tan sumusulat.

Karaklan ed saray anlong ko ed Pangasinan tan English et impatalus la ed salitan Spanish, German, Italian, Arabic, tan Hindi lapu ed sarayan kakaaron umaanlong.

Sikatoya anganko so nepeg a gawaen na sakey ya umaanlong a Pangasinan pian say salita tan litiratura tayo et nasabi to ono narengel ed arum iran bansa.

*          *          *          *

Angipaway la na press release so Pangasinan Tourism Office para ed nominasion da’ra’y matalunggaring iran Pangasinan a nepeg makagamor na 2014 Asna Awards ed katigorian government service, community service, arts and culture, medicine, agriculture and aquaculture, mass communications business and entrepreneurship, law education, science and technology tan arum ni’ra.

DEADLINE OF SUBMISSION OF NOMINEES: FEBRUARY 21, 2014

For more information please contact: Monika N. Labaupa, Fax: (075) 542-6853 / Email: pangasinan_tourism@yahoo.com

*          *          *          *

Lukas met la so 3rd Kurit Panlunggaring, say paliagan na anlong, salaysay, antikey a tongtong, tan sa inyarum ed sayan taon tongtong para ed ugogaw (children’s story).

Iimbitaan ko ira’y kaluyagan tayon mipaliagan laut la’d saray wala ni’d kalangweran ta para iya ed ibulaslas tan iyabong na salitan tan kuritan tayo.

DEADLINE OF SUBMISSION OF ENTRIES: MARCH 13, 2014

Para ed arum nin impormasion nayarin tawagan o laen ira di: Byrnadette Ramirez or Krisha Castillo

Fax: (075) 542-6853 /Email: pangasinan_tourism@yahoo.com

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments