Aristos

Uni Berso

S. Villafania

Nen Santiago Villafania

 

LIKUD ed awaran tan kultura na luyag, anto so napantotongtongan tan singbatan na sakey a pari, umaanlong, kulturati, tan urbai (inaon ed Urduja tan Babaylan) bilang komisioner na Pangasinan Historical and Cultural Commission (PHCC) kasumpla na miting da?

Uni Berso

kalabian aman

apatiran olu so

nampapatugan

 

tinukor da so

‘ralem na pananisia

tan kakabatan

 

nanuukoban

likud ed say panangan

so katunungan

 

tanda ed liket:

lukas so kanonotan

tan say liknaan

 

bolus ya amin

awang na pakatalus

ed inkapalsa

 

bilay awaran:

manlapu ed si Rizal

angga’d si Adan

 

angga’d balur na

salita tan kultura

na Pangasinan

 

nankasakeyan

say Katawan ed sika

si Kristo~ alien!

(impangaro ed sikara di Fr. Weng Escano, Ma’am Virgie Pasalo, tan Ma’am Belle Arcinue)

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments