Aristos

World Festival of Poetry | 2015 Poetic Sanctuaries – Pangasinan

S. VillafaniaNen Santiago Villafania

 

ANGGAMAN masaksakbay ni, malikeliket ko lan ibelyaw so pibiang na luyag ed World Festival of Poetry tan say Pangasinan et sakey ed saray 2015 Poetic Sanctuaries no arapen a komatlo ono komapat a simba na Nobiembri 2015.

Say angiletneg na World Festival of Poetry (WFP) onliliberliber ed apatiran sokung na mundo ya mangitatalaga na poetic sanctuaries. Ed sayan taon et wala ira ed Spain tan Peru-Bolivia insan dia ed India tan Filipinas no arapen a taon. Wala ira’y nagawan anlongan ed iparungtal kon pasen: Dagupan City, Kapitolio na Lingayen, Alaminos City, Bolinao tan dia ed naduruman awiran tan unibersidad a labay dan mianlongan.

Kabansag tonia, no natultuloy bilang, et say pangiter na gamor tan pamirbir na Writers International Network (WIN) Canada ed pigaran antabay na kuritan a Pangasinan a sikaraya di Sergio Bumadilla (umaanlong, managsulat na kumbilay), Ferdinand Quintos (umaanlong), Leonarda Carrera (managsulat na atikey a tongtong tan kumbilay), Prescillano Bermudez (Ilocanon umaanlong, sumusulat) tan sayan magter a lingkor yo.

Say WIN president a si Ashok Bhargava et ombisita ed Pangasinan a gawaran da met na pamirbir so Kurit Panlunggaring.

*          *          *          *

Akapimiting ak nen a-10 na Nobiembri ed saray hurado na Kurit Panlunggaring tan si Tourism Chief Officer Malu Elduayan nipaakar ed gawaen ya antolohiya ono libro para ed sarama’y analo ed paliagan a Kurit Panlunggaring. Nankasakeyan ya sambuten ya ipalapag so abitlan antolohiya pian naiparlas no Agew na Pangasinan.

 Wala met so nagawan duaran agew a creative writing workshop ed bulan na Mayo 2015.

*          *          *          *

sonito 207

News Item: Several protesters died on Tuesday (Nov. 16, 2004) when Philippine security forces broke up a protest by thousands of striking farmers and workers at a sugarcane estate owned by the family of former president Corazon Aquino.

para ed sikaran anakbanua

tan nianak ed boleg da’ra’y burgis

mas mabli ni so tabul na unas

nen say dala’n onterter ed dalin

masamit so linget na timawan

pepespesen da ed darapilan

balet alay atap na inawan

piogagep da ya nagamoran

dia’d beneg na magayagan lupam

nagnap kan kalbario O Luisita

ta sinalug da na dala tan lua

so makbul tan mabunan pagew mo

alay pait so pakataway ko

ed sobul na dilo’d saray susum

 

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

 

Related Posts

  • AristosMarch 16, 2014AristosAgew na Anlong Nen Santiago Villafania   INDIKLARA na UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) nen 1999 so 21 ed bulan na Marso […]
  • AristosMarch 30, 2014AristosSanlaksan umaanlong Nen Santiago Villafania   MIBIANG so Pangasinan ed nagawan 100 Thousand Poets for Change (www.100TPC.org) no Septiembri 27, 2014 dia ed nanduruman […]
  • AristosMarch 3, 2013AristosASNA tan Kurit Panlunggaring / Awiran Nen Santiago Villafania PAIMANO: angga’d Marso 4, 2013 so samput a pangisumiti na nominasion para ed ASNA. Say panuntunan tan nomination […]
  • AristosNovember 19, 2012AristosBalitok a siglo Nen Santiago Villafania NIBAGAK ya ed sayan kailalakan sinmulming so balitok a siglo na anlong tan umaanlong a Pangasinan. Kabiangan ed sarayan umaanlong et […]
  • AristosJuly 22, 2012AristosPinoy Poets’ Circle Poetry Reading ed Pasig Nen Santiago Villafania AGAWA so sankaunaan ya anlongan odino poetry reading na Pinoy Poets’ Circle (sakey ya ulupan na umaanlong, […]