Pangasinan ed inagew-agew

Dawal

By Melchor E. Orpilla

 

DAWÁL – (pamasuri/adjective) matpel a linawa o biskeg na linawa; andi-kebiew a puso, ag maitatakot, ag kalakalan nataktakot. (Saray malis to/its inflection/conjugation) marawal, mangarawal, marárawal, sangkarawalan, sangkamarawalan

ALIMBAWA:

  1. Anggapu’y piparaan so dawal na saray atateng tayon simmungpa’d saray kakastila.
  2. Marawal iyan ogawan! Ag ton balut antakot so miponitian ed saray angkakabaleg nen say sikato!
  3. Diad mangarawal iran salangatan (salpukang labanan/armed encounter or conflict,) ag timmakot ira’y girilias ed impilaban da’d saray Hapon.
  4. Makapaliket na linawa so impanengneng to’n ma’y toon sangkarawalan ya gawa nen tinabuy to’y manal-alaulin ilog pian ilaban to ma’y nalelener ya bii!
  5. Agay lan sangkamarawalan tan ya linawam O Inaro, ya ag kan balut antakot ya ompatey pian naitdan ak na kawayangan!

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments