Pangasinan Ed Inagew-agew

LÍWANG

Nen Melchor Orpilla 

 

LÍWANG / LAWÁNG (onung ëd impangusar nën Pablo Mejia) – (pangingaran/noun) say pasën a sangkaawangan no ontangay so too manlapud dalin; say maawang ya ispasio ëd tagëy na mundo; himpapawid/panginorin ëd Tagalog, Tangatang ëd Ilokano.

ALIMBAWA:

  1. Mantëkyab ëd líwang ira’y dakël a kanãway.
  2. No pano’y kaawang na lawáng, ontan mët so panangarok ëd sika.
  3. No ambalanga’y líwang, sikato’y tanda a wala’y bagyo odino uran ya onsabi.

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments