Pangasinan ed inagew-agew

 IGSAY

Nën Melchor Espeleta Orpilla

IGSAY – (pamalinawa/verb) say masyadon idiking o iyuko na akaalagëy a
too, paalagëy (building), abong odino antokaman a bëngatlan akaalagëy,
a ngalngali lan natumba.

Saray malís to/its conjugation/inflection: immigsay, oniigsay, onigsay.

ALIMBAWA:

1.      Immigsay ira’y angakatagëy iran paalagëy ëd Dagupan nën yimmëgyëg na 1990.
2.      Asikaso yo ta oniigsay ita’y posti na kuryinti ëd arap na abong yo.
3.      Nita’y guwardyan naugip, ompan onigsay ya ag to naam-amtaan, naani natumba.

IGSAY – (pangingaran/noun) say kipapasën a masyadon idiking o iyuko na
too, paalagëy, abong odino antokaman ya akaalagëy, a ngalngali lan
natumba.

Saray malís to/its inflections: igsay, ingka-igsay, ma-igsay.

ALIMBAWA:

1.      Napapagaan ak ëd igsay (odino ingka-igsay) na abong mi, ompan onggëray!
2.      Ni, nëngnëng yo pa ‘ta’y impaalagëy yon posti, maigsay la.

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments