Aristos

Kurit Panlunggaring tan Poetic Sanctuaries – Pangasinan

S. Villafania

Nen Santiago Villafania

 

CONGRATULATIONS ed saray analo ed paliagan a Kurit Panlunggaring ed sayan taon a sikara di Alma A. Nepascua (unaan a gamor), Jahwella Q. Ocay (komaduan gamor), tan Lanie M. Tomas (komatlon gamor) para ed kategorian poetry (adult); Alex Romeo R. Fernandez, Alvin S. de Guzman, tan Crissa P. Zamoranos para ed short story; Alex Romeo R. Fernandez, Rogelio P. de Guzman, tan Dionisia B Fernandez para ed childer’s story; Angela Kate N. Estrada, Marnella DV Macaraeg, tan Gilbert N. Rosario para ed essay (youth); Marielle A. Melendez, Liera D. Aguinaldo, tan May Ann B. Rendon para ed poetry (youth) division.

Komapat a taon to la iyan paliagan a Kurit Panlunggaring tan baleg so panilalok a walan siansia so iyabong na litiraturan Pangasinan ed panamegley da’ra’y onsusolming iran umaanlong tan sumusulat. Piaet kon ondakel so mangipapapag na libro ed dili tayon dila. Nononoten a duara ono taloran taon ni isugirik la so katigorian kombilay (novel) tan science fiction ed paliagan a Kurit Panlunggaring agla pigan wala’y omlesan balo ed kuritan tayo.

Igagalut met la so sankaunaan ya antolohiya na Kurit Panlunggaring – insempen iran anlong, salaysay, antikey a tongtong, tan tongtong ya onkana ed ugugaw 2012-2014. Iparungtal iya ed saya’y arapen ya Agew na Pangasinan 2015.

*          *          *          *

Maliket ko met ya ibalita anggano masaksakbay ni ya anemiran kaluyagan tayo so naitdan na gamor a pamirbir bilang distinguished writers and poets. Kaiban ikinon ira ed di Ferdinand L. Quintos, Sergio A. Bumadilla, Leonarda (Amor Cico) Carrera, Prescillano N. Bermudez, Ceri Naz tan saya’y magter a lingkor yo. Ombisita so pangolo na Writers International Network (WIN) Canada ed Pangasinan no Nobiembri 23-25, 2015 ta pian igamor so abitlan pamirbir. Nagawa met ed saraman ya agew so Poetic Sanctuaries – Pangasinan dia ed Lingayen, Alaminos City, tan Bolinao.

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments