Aristos

Liturhiyan Pangasinan

S. Villafania

Nen Santiago Villafania 

 

BALEG a tepel tan tepet no akin et anggapo’y salitan Pangasinan ed Liturhiya dia’d Misa na Santo Papa diman ed Quirino Grandstand. Akin a tua ya anggapo so imparungtal da’ra’y papari tan obobispon Pangasinan, wadtan a pilatek tayo ni ya say pangolu na CBCP et Arsobispo na Lingayen-Dagupan?

Akaawat ak na pigaran text ed cp tan messages ed facebook inbox manetepet no akin et anggapo so talus ed Pangasinan ed sama’y binasa ra ed misan aman. Say ebat ko labat la: agko amta tan agko met kasalanan no anggapo’y abasan impatalus ed Pangasinan. Akin et agyo tepeten ed sarama’y magter a katoliko ed pinablin luyag?

Anggaman ansakit ed liknaan ya singa impireg da lamet so salitan Pangasinan, angga’d ey-ey labat la so nagawaan ko. Pakapatnagan ya anggano say liturhiyan lingguahi et kabansag ed impatey na litiratura tayo. Agayla’y kamelag la na balur na salita tayo sirin no pati dia ed misa et nababalang met la iya. Anggapo so arum a natetel no ag ta sikatayo lamlamang a manuusar ed sayan salita.

*          *          *          *

sonito 272

 

baleg a kasalana’y mamatey

na tawir tan dili ya salita

dia’d salita nanlapu’y kataga

ya liwawa tan linawa’y talba

 

dia’d salita linmesa so salming

ya pakanengnengan ed arapen

tan say impanlupa na imbeneg

iran bilay tan bilay-awaran

 

say kabalang tonia et kabalang

na tawir ya inkorit ed bulyon

ya kabiangan na Tori na Babel

 

say kabalang tonia et kabalang

na boleg ya sinmulming ed dabuk

ya kabiangan na dabuk nen Adan

*          *          *          *

Villanelle 46

 

say bilay na tawir a salita

say pansiansia’y dilan Pangasinan

wala’d mabunan litiratura

 

kanepegan labat ya ikana

emben na balon kailalakan

so bilay na tawir a salita

 

say kayamanan tan say kultura

dia ed malayug a Caboloan

wala’d mabunan litiratura

 

wala’d saray kansion o musika

wala’d saray tongtong tan awaran

so bilay na tawir a salita

 

ikinon so wala’y pililikna

laut la’d saray maltaw a ngaran

wala’d mabunan litiratura

 

anlongen tan iletneg met ira

so umaanlong dia ed awiran

say bilay na tawir a salita

say inkorit dan litiratura

 

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments