Aristos

Awaran na Pangasinan | Kultura tan Kuritan

S. VillafaniaNen Santiago Villafania

 

IMPARUNGTAL na Pangasinan Historical & Cultural Commission so libron awaran Pangasinan ed saray akitogiop a mamaistra tan mamaistro na DepEd. Piaet met labat na PHCC ya ibiang iyan libro no wala bilang so nausar pian naibangat so salita, awaran, kultura, tan kuritan a Pangasinan. Bangbalet, naimanok ya dakel ni ed sikara so wala’y panduwaruwa no say pantotongtongan la et sa panagbangat na/ed Pangasinan. Karakel na ey-ey tan kiaw-kiaw da. Wadtan a anggapo kono so nausar dan libro, anggapo’y narumog dan anlong, kansion, ono tongtong a nayarin ibangat ed unaan angga’d komatlon grado.

Akaayew-ayew ak ni nen akabatan kon say uusaren komun panagbangat ed saray awiran ed Urdaneta City et Filipino. Makapasakit na linawa, kaluyagan!

*          *          *          *

Maliket ak balet ta asingger lan naipalapag iya’y libron awaran tan anggaman ed porma iya na sakey ya antolohiya, dakel so naaralan tayo ed dili tin luyag. Mas marakep anganko no wala so natoop a singa chronological timeline nipaakar ed awaran tayo. Silalalon marakep no aya et insulat met ed salitan Pangasinan.

Dakel ni so wala ed kanonotan a pilalek kon ilibro: saray uliran tan mitolohiya tayo, tan saray pabitla odino bonikew. No ag ak nalilingo, karaklan ed saray sinaunan kuritan tayo et tinipon nen Dr. Perla Nelmida aman ed disertasion ton Pangasinan Folklore. Wala met so planon isalibro iya kuanen anak da a si Dr. Marot Nelmida-Flores.

Nakaukulan met la angankon igalut lamet irama’y libron Bilay tan Kalkalar nen Rizal ya insulat Pablo Mejia tan saray kombilay (novels) nen Maria Magsano, Juan C. Villamil, tan Leonarda Carrera ta nibagak a klasiko iraya ed salita tan kuritan a Pangasinan.

*          *          *          *

Natan ta abitlak la iraya’y gunaet ko nipaakar ed awaran tan kuritan, siopa ono dinan kasi ed saray awiran tan unibersidad ed luyag tayo so wala’y pililikna tan mangiter na tagano tan pundo pian nailetneg so Pangasinan Studies Center? Wala ed kanonotan ko so Pangasinan State University, Lyceum-Northwestern University, University of Pangasinan, tan University of Luzon.

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

 

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments