Aristos

Mito tan Awaran na Pangasinan

S. Villafania

Nen Santiago Villafania

 

“Poetry is nearer to vital truth than history.” — Plato

 

AKAPAMITING ak ed Pangasinan Historical and Cultural Commission (PHCC) nen imbeneg a Mayo, 22, 2014 dia ed Capitol Resort Hotel, Lingayen. Apantongtongan no kapigan so pangipaway na libro na Awaran na Pangasinan tan imparungtal nen Comm. Virginia Jasmin Pasalo so balon sipi ya isumiti na editorial board no Hunio pian naipalapag la iya.

Anggaman wala ni’ra’ so Pontio Palato ya labay dan isawsaw so pilatek da ed sayan libro tan dakel ni so nepeg tin isulat, nakaukulan lan ipalapag iya pian wala la so nabasa tan nausar na manag-aral tan saray wala’y pililikna ed awaran tayo. Insan tayo palikueran ono uyawan no naembenan tan nabukay la’y egpang.

*          *          *          *

Natan, nipaakar la lamet ed si Urduja, Tawalisi, Kalantiao, tan arum ni’ran uliran ono mito, wala’y akapangibaga ed siak ya isublay da konun salatan so ngaran na Urduja House. Kapigan labat inggaran la ed si Palaris ima’y sipur a Kalantiao. Anggapo’y angal ko ed saya ta aliwan Pangasinan si Kalantiao.

Wala so usar na mitolohiya ed pangiletneg na inkadili tayo bilang Pangasinan. Inkuan na sumusulat a si Joseph Campbell et amin a kultura basi ed mito. Tan insulat aminsan na sakey ya umaanwaran a John Thorn, “Saray umaawaran et wala so obligasion dan lakapen so mito bilang awaran na totoo.”

Lamet, say mito bilang kabiangan na kuritan et say anima tan adytum na sakey a nasion. Mas maksil so mito nen say katuaan. Aya so tua.

*          *          *          *

Abitla met nen Chief Tourism Officer Malu Elduayan so planon antolohiya na saray analon anlong, tongtong, tan salaysay ed Kurit Panlunggaring. Piaet kon onkimey a tampol pian naipalapag iya tan naipaway no Agew na Pangasinan 2015.

Silalalon maliket ak ta sikato iya so sankaunaan ya antolohiya ed Pangasinan ya inaon ed paliagan. Anganko nepeg a wala so ley pian mansiansia iya’y paliagan a Kurit Panlunggaring anggano siopa so akayurong a gubernador.

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments