Aristos

Agew na Anlong

S. Villafania

Nen Santiago Villafania

 

INDIKLARA na UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) nen 1999 so 21 ed bulan na Marso bilang Agew na Anlong ed lapag a Mundo. Say getma tonia say pangipalapag na panbasa, pansulat, pangigalut tan pambangat na anlong ed intiron mundo. Getma to met iyan silibrasion so pamirbir ed saray naduruman ulupan a walaan na pililikna ed iyabong na anlong bilang sakey a porma na “freedom of expression.”

*          *          *          *

Dia ed Emilio Aguinaldo College no iner ak manbabangat, sinakbayan mi la so pibiang mi ed World Poetry Day ed panamegley na nanduruman program: anlongan, poetry folio exhibit tan spoken/slam poetry ed saya’y agew na Marso 13, 2014.

Wala met so open mic poetry ya nagawa ed Chinese Garden na Luneta no Marso 24, 2014. Libri ya tan bulos so karaklan a mibiang tan manganlong.

Abitlak la ed imbebeneg kon aritikulo so spoken tan slam poetry no iner sakey iyan istilo na pananganlong ya pabalikas, ag nayarin basaen so anlong. Sikato ‘ya so uso natan ed saray wala’d kalangweran dia ed Manila likud ed sama’y tatawagen dan FlipTop (Filipino Rap Battle League) ya inletneg nen Anygma (Aric Yuson) nen 2010.

Marakep komun no wala met la iya ed salitan Pangasinan anto?

*          *          *          *

Ed arum a banda, pilalek kon naaruman ni so mipaliagan ed komatlon Kurit Panlunggaring. Agko amta no akasabi so pakabat ed saray nanduruman unibersidad tan awiran ed luyag. sikato iya so alenleneg ya paliangan natan ya mangiiter na ilalo ed saray umaanlong tan sumusulat tayo ya wala ni ed kalangweran.

Anggaman masakbay ni, niminadok ed sayan so Kurit Panlunggaring ed para ed Writers International Network (WIN) Award ed Canada. Tan dia ed ontumbok a taon say Katawan lawas so manguna et naitdan na gamor a pamirbir ira di Sergio Bumadilla (anlong tan tongtong), Leonara Carrera (antikey a kombilay), Ferdinand Quintos (anlong), tan Melchor Orpilla (anlong).

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

Share your Comments or Reactions

comments

Powered by Facebook Comments