Aristos

Philippine PEN 2013 Conference Nen Santiago Villafania   NAGAWA so tulagan na Philippine PEN ed saya’y arapen a Desiembri 3-4 (Tuesday-Wednesday) dia ed Marilen Gaerlan Conservatory-North Wing, De La Salle University, Manila. Say tima ono pakdaar “Literature of Concord and Solidarity: The Writer as Peacemaker.” Keynote speaker si Jaime An Lim (sikara met so editor […]

Continue reading


Aristos

Poetics na Galing Nen Santiago Villafania   NAIMBITAAN ak nen imbeneg a simba ya mansalita nipaakar ed pakdaar a “Pluma ng Agimat at Kawit: Ang Panitikang Kabitenyo sa Kontemporaryong Panahon” dia ed Aguinaldo Shrine, Kawit, Cavite. Binasak so papil kon Poetics ng Agimat no iner imparungtal ko no anto koniksion na orasion tan anlong. Say […]

Continue reading


Aristos

Padunungan, CYWA, Axlepin, Pentasi B Nen Santiago Villafania   SAKEY ed saray abayag lan malogor a mangitatanggoyor na salitan Pangasinan et saya’y UP Subol Society (Diliman) ed panamegley na tinaon dan programan Padunungan. Ed sayan taon et impatanir da so panusar na anlong ko lamet para ed paliagan a balikas na anlong odino Poem Recital. […]

Continue reading


Aristos

Kansion a Pangasinan Nen Santiago Villafania   LIKUD ed ngalngali ono dawitdawit lan inkabalang na litiratura ed luyag, say sakey natan a nepeg a pantoonan na imano et say ibulaslas na kansion a Pangasinan. Asagmak tayo ed Malinak la’y Labi, Rosing, Abeten, tan saray kansion nen kaluyagan tin “Insiong” Tamayo bangbalet anggapo ni so natawag […]

Continue reading


Aristos

PHCC; National Artist for Literature Nen Santiago Villafania     Naawat ko la so appointment ko nen imbeneg ya a-15 na Agosto 2013 bilang sakey ed saray intalagan komisioner na Pangasinan Historical and Cultural Commission (PHCC). Panaon met la pian panserbian ko’y pinablin luyag na Pangasinan.

Continue reading


Aristos

Kapolopoloan (Hundred Islands) Nen Santiago Villafania   MALIKET kon akabatan ya wala la’y onkikimey natan ed saya’y Hundred Islands (tatawagen dan Kapolopoloan ed daan iran mapa). Binmurareg la kono ima’y lupa na istatua nen Manuel L. Quezon diman ed Quezon Island. Impaalagey iyan monuminto nen Quezon bilang pakanonotan kayari dan indiklara so Hundred Islands bilang […]

Continue reading


Aristos

Piaet ed Kuritan Nen Santiago Villafania     BURAREG a tuldek so Pangasinan ed malayug a kuritan na Filipinas angga ni’d natan. Naemel so musia da’ra’y kuan ya umaanlong tan sumusulat, naepel so pluma ra, tan apa so pililikna ra ed rinasimiento na litiratura ed pinablin luyag. the will of the river is to ‘undercome’ […]

Continue reading


Aristos

O Filipinas! Nen Santiago Villafania   FILIPINAS o Pilipinas? Aya so tepet tan alingasngasan natan laut la dia ed facebook. Ginmapo nen imparungtal na Komisyon sa Wikang Filipino ya say nepeg a ngaran na pinabli tin bansa et Filipinas basi iya ed no anto so akasulat ed awaran tan no anto so inusar na saray […]

Continue reading


Aristos

Limgas na Pangasinan Nen Santiago Villafania   MALIKET ak ta naimanok la’ra’y limgas na Pangasinan ed saray punsion tan pandaragup ed luyag. Nen imbebeneg a bulan matalakatak ak ed facebook ta singa ibibilar tayo ira labat ed paliagan na parakepa’y lupa tan laman. Ni anggapo’y alimeng kon mumukatan da nen Agew na Pangasinan. Marakep no […]

Continue reading


Aristos

Pangasinan: Luyag, Salita, tan Totoo Nen Santiago Villafania    “It is important to reflect on the importance of language and understand why it matters more as a form of identity than a medium of communication. Language is a cultural asset. It is the duty of government to come up with legislative policies that protect and […]

Continue reading