Aristos

Dalatdat o tonton na salita Nen Santiago Villafania   NAN-EMAIL ed siak so sakey a maistra tan tetepeten da no anto sa sentence ed salitan Pangasinan. Dia ed diksionario nen Mel Jovellanos, salita tan balikas kabaliksan odino talus ya imparungtal da. Dalatdat, panungtong, tan tonton na salita so inusar ko balet ed naduruman kipapasen. Lalo […]

Continue reading


Aristos

Dua’ran anlong Nen Santiago Villafania   Villanelle 19 agew lamet na bangus-Dagupan say panangibelyaw ed awanta tawag-imano’y ponsia ed dalan   say Gilon! Gilon! tan say kalutan ganagana’y sokung et ligliwa agew lamet na bangus-Dagupan   wala so lagiat ed kalapagan dia’d kapitolio’y betel ed talba tawag-imano’y ponsia ed dalan   saray mibabaley o dayo […]

Continue reading


Aristos

Sanlaksan umaanlong Nen Santiago Villafania   MIBIANG so Pangasinan ed nagawan 100 Thousand Poets for Change (www.100TPC.org) no Septiembri 27, 2014 dia ed nanduruman pasen ed lapag a mundo. Imparungtal ko iyan programa ed si OIC Lolita T. Delos Santos na Provincial Library nen a-25 na Marso tan inoprisi ran diman gawaen ed library; sikato […]

Continue reading


Aristos

Agew na Anlong Nen Santiago Villafania   INDIKLARA na UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) nen 1999 so 21 ed bulan na Marso bilang Agew na Anlong ed lapag a Mundo. Say getma tonia say pangipalapag na panbasa, pansulat, pangigalut tan pambangat na anlong ed intiron mundo. Getma to met iyan silibrasion […]

Continue reading


Aristos

Kiew na bilay tan kakabatan Nen Santiago Villafania   MAKAPAERMEN ya lapu labat ed piugagep dan napaawang so dalan ono karsada et nakaulan nin natiguay ira’y kiew a ngali la mansanlasus a taon ed tatken. Pilatek to ni na lasin Mark Cojuangco ya kargo to kono ta sikato si kinmerew na pirmiso pian naekal iraman […]

Continue reading


Aristos

Murtami: Balon Libro Nen Santiago Villafania   ASUMPAL ko la’y manuskrito na balon librok ed English a wala’y titulon Murtami: Collected Poems. Say masimoon kon pisasalamat ed kinen Albert B. Casuga ed kritikal a pangiparungtal. Ontan met ed si Ute Margaret Saine (US) ed inter ton pasingayew tan si Károly Sándor Pallai (Eötvös Loránd University, […]

Continue reading


Aristos

Mikanika na Tinapay Nen Santiago Villafania   NAIMBITAAN ak na sakey a kaaron Italianon umaanlong a si Michele Caccamo a mangipalapag na baylinggual a libro ed salitan Italian tan Pangasinan ed sayan taon. Say titulo tonia et Say Mikanika na Tinapay | ed maanlong a krimin na biskeg pan-ikonomiya ono dia’d Italian La Meccanika del […]

Continue reading


Aristos

Uni Berso Nen Santiago Villafania   LIKUD ed awaran tan kultura na luyag, anto so napantotongtongan tan singbatan na sakey a pari, umaanlong, kulturati, tan urbai (inaon ed Urduja tan Babaylan) bilang komisioner na Pangasinan Historical and Cultural Commission (PHCC) kasumpla na miting da?

Continue reading


Aristos

Gamor tan Pamirbir Nen Santiago Villafania   SAY masimoon kon pisasalamat ed saray international jury na Axplepin Publishing ya indaulo nen Alicia Bernal ed impanpili tan impangigawar da ed sika na award bilang sakey ya umaanlong “honoris causa” nen Nobiembri 13, 2013 dia ed Rockwell, Makati. Kaibak ya angawat na gamor ira di Gemino Abad […]

Continue reading