Aristos

Sanlaksan umaanlong

S. Villafania

Nen Santiago Villafania

 

MIBIANG so Pangasinan ed nagawan 100 Thousand Poets for Change (www.100TPC.org) no Septiembri 27, 2014 dia ed nanduruman pasen ed lapag a mundo. Imparungtal ko iyan programa ed si OIC Lolita T. Delos Santos na Provincial Library nen a-25 na Marso tan inoprisi ran diman gawaen ed library; sikato met so wala’d kanonotan ko.

Impanengneng da met ed siak ima’y Pangasinaniana no iner wadman ira’y pigaran atipon dan liblibron inkorit ed salitan Pangasinan. Dakel ni so nakaukulan a gawaen ed provincial library tayo. Samplo’y taon kon nantrabaho ed library kanian antak no anto ni’ra’y kakulangan da.

Anggaman ontan, piaet kon dia ed pangidaulo nen OIC Delos Santos et pakapan-iksibit ira na importantin tawir na luyag.

*          *          *          *

Say masimoon kon pangilugay ed saray analo ed 2014 Kurit Panlunggaring. Dakel la’y omapapaway a marunong tan mararakep laut la ed katigoria na antikey a tongtong. Ed sayan taon, inyarum tayo so kuritan para ogugaw (children’s story). Nasabisabi so panaon ya ipila tayo met la so kombilay (novel).

Saray analo ed paliagan:

Poetry (adult division): 1st prize – Alex Romeo Fernandez (Dagupan City); 2nd prize – Jahwella Querimit Ocay (Mangaldan);  3rd prize – Alma Ariola Nepascua (Alaminos City). Short Story:  1st prize – Alex Romeo Fernandez; 2nd prize – Jahwella Querimit Ocay 3rd prize – Lenie M. Tomas (Binmaley). Children’s Story: 1st prize – Alvin S. De Guzman (Calasiao); 2nd prize – Alex Romeo Fernandez; 3rd prize – Alma Ariola Nepascua.  Essay (Youth Division): 1st prize – Sharmaine Mutya S. Soriano (Binmaley); 2nd prize – Clarence Sydney C. De Guzman (San Carlos City); 3rd prize – Charlene Kate P. Cayabyab (Dagupan City). Poetry (Youth Division): 1st prize – Jayson D. Bustamante (Binmaley); 2nd prize – Marielle Alejo Melendez (Binmaley); 3rd prize – May-Ann B. Randon (Alaminos City).

Saray hurado ed sayan taon et kaiba ira’y matalunggaring ya Al Mendoza, Sergio Bumadilla, tan Atty. Ferdinand Quintos.

Amin ya analo ed Kurit Panlunggaring manlapu nen 2012 et kabiangan la ed gawaen min antolohiya. Say pitamitam ko labat ed saray umaanlong tan sumusulat tayon wala ni’d kalangweran et ituloy da so mansulat ta nakaukulan tayon payabongen so dili tayon kuritan ono litiratura.

Piugagep kon wala so ompaway ed sikaran magter tan maasnan umaanlong tan sumusulat aliwan para labat ed paliagan.

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

Related Posts

  • AristosMarch 16, 2014AristosAgew na Anlong Nen Santiago Villafania   INDIKLARA na UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) nen 1999 so 21 ed bulan na Marso […]
  • AristosMarch 3, 2013AristosASNA tan Kurit Panlunggaring / Awiran Nen Santiago Villafania PAIMANO: angga’d Marso 4, 2013 so samput a pangisumiti na nominasion para ed ASNA. Say panuntunan tan nomination […]
  • AristosNovember 17, 2014AristosWorld Festival of Poetry | 2015 Poetic Sanctuaries - Pangasinan Nen Santiago Villafania   ANGGAMAN masaksakbay ni, malikeliket ko lan ibelyaw so pibiang na luyag ed World […]
  • AristosMay 11, 2014AristosDalatdat o tonton na salita Nen Santiago Villafania   NAN-EMAIL ed siak so sakey a maistra tan tetepeten da no anto sa sentence ed salitan Pangasinan. Dia ed diksionario nen […]
  • AristosJanuary 26, 2015AristosLiturhiyan Pangasinan Nen Santiago Villafania    BALEG a tepel tan tepet no akin et anggapo'y salitan Pangasinan ed Liturhiya dia'd Misa na Santo Papa diman ed Quirino […]