Aristos

Agew na Anlong

S. Villafania

Nen Santiago Villafania

 

INDIKLARA na UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) nen 1999 so 21 ed bulan na Marso bilang Agew na Anlong ed lapag a Mundo. Say getma tonia say pangipalapag na panbasa, pansulat, pangigalut tan pambangat na anlong ed intiron mundo. Getma to met iyan silibrasion so pamirbir ed saray naduruman ulupan a walaan na pililikna ed iyabong na anlong bilang sakey a porma na “freedom of expression.”

*          *          *          *

Dia ed Emilio Aguinaldo College no iner ak manbabangat, sinakbayan mi la so pibiang mi ed World Poetry Day ed panamegley na nanduruman program: anlongan, poetry folio exhibit tan spoken/slam poetry ed saya’y agew na Marso 13, 2014.

Wala met so open mic poetry ya nagawa ed Chinese Garden na Luneta no Marso 24, 2014. Libri ya tan bulos so karaklan a mibiang tan manganlong.

Abitlak la ed imbebeneg kon aritikulo so spoken tan slam poetry no iner sakey iyan istilo na pananganlong ya pabalikas, ag nayarin basaen so anlong. Sikato ‘ya so uso natan ed saray wala’d kalangweran dia ed Manila likud ed sama’y tatawagen dan FlipTop (Filipino Rap Battle League) ya inletneg nen Anygma (Aric Yuson) nen 2010.

Marakep komun no wala met la iya ed salitan Pangasinan anto?

*          *          *          *

Ed arum a banda, pilalek kon naaruman ni so mipaliagan ed komatlon Kurit Panlunggaring. Agko amta no akasabi so pakabat ed saray nanduruman unibersidad tan awiran ed luyag. sikato iya so alenleneg ya paliangan natan ya mangiiter na ilalo ed saray umaanlong tan sumusulat tayo ya wala ni ed kalangweran.

Anggaman masakbay ni, niminadok ed sayan so Kurit Panlunggaring ed para ed Writers International Network (WIN) Award ed Canada. Tan dia ed ontumbok a taon say Katawan lawas so manguna et naitdan na gamor a pamirbir ira di Sergio Bumadilla (anlong tan tongtong), Leonara Carrera (antikey a kombilay), Ferdinand Quintos (anlong), tan Melchor Orpilla (anlong).

Salaya tan aristos!

Back to Homepage

Related Posts

  • AristosMarch 30, 2014AristosSanlaksan umaanlong Nen Santiago Villafania   MIBIANG so Pangasinan ed nagawan 100 Thousand Poets for Change (www.100TPC.org) no Septiembri 27, 2014 dia ed nanduruman […]
  • AristosMarch 3, 2013AristosASNA tan Kurit Panlunggaring / Awiran Nen Santiago Villafania PAIMANO: angga’d Marso 4, 2013 so samput a pangisumiti na nominasion para ed ASNA. Say panuntunan tan nomination […]
  • AristosNovember 17, 2014AristosWorld Festival of Poetry | 2015 Poetic Sanctuaries - Pangasinan Nen Santiago Villafania   ANGGAMAN masaksakbay ni, malikeliket ko lan ibelyaw so pibiang na luyag ed World […]
  • AristosApril 29, 2013AristosOrtograpiya tan arum ni’ra Nen Santiago Villafania   ARAP-ARAPEN la’y Hunio lamet tan ed saya’y iloob da’ra’y ogugaw ed iskwuilaan ono awiran, usaren la ima’y tatawagen a […]
  • AristosJuly 15, 2013AristosO Filipinas! Nen Santiago Villafania   FILIPINAS o Pilipinas? Aya so tepet tan alingasngasan natan laut la dia ed facebook. Ginmapo nen imparungtal na Komisyon sa Wikang […]