Pangasinan ed inagew-agew

 IGSAY Nën Melchor Espeleta Orpilla IGSAY – (pamalinawa/verb) say masyadon idiking o iyuko na akaalagëy a too, paalagëy (building), abong odino antokaman a bëngatlan akaalagëy, a ngalngali lan natumba. Saray malís to/its conjugation/inflection: immigsay, oniigsay, onigsay. ALIMBAWA: 1.      Immigsay ira’y angakatagëy iran paalagëy ëd Dagupan nën yimmëgyëg na 1990. 2.      Asikaso […]

Continue reading


Pangasinan ed inagew-agew

Dawal By Melchor E. Orpilla   DAWÁL – (pamasuri/adjective) matpel a linawa o biskeg na linawa; andi-kebiew a puso, ag maitatakot, ag kalakalan nataktakot. (Saray malis to/its inflection/conjugation) marawal, mangarawal, marárawal, sangkarawalan, sangkamarawalan ALIMBAWA: Anggapu’y piparaan so dawal na saray atateng tayon simmungpa’d saray kakastila. Marawal iyan ogawan! Ag ton balut antakot so miponitian ed […]

Continue reading